Regulamin konkursu fotograficznego „Pokaż swoją starą torbę lub plecak fotograficzny"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000580004 posiadająca NIP: 527-26-45-593 (dalej „Organizator”).
1.2 Konkurs organizowany jest pod nazwą „Pokaż swoją starą torbę lub plecak fotograficzny” i zwany jest dalej "Konkursem".
1.3 Konkurs rozpoczyna się w dniu 31.03.2017 o godzinie 08:00, a kończy się dnia 14.04.2017 r. o godzinie 23:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").
1.4. Konkurs organizowany jest na stronie http://fotoblogia.pl/10476,pokaz-swoja-stara-torbe-lub-plecak-fotograficzny-i-wygraj-nowa-torbe-tenba zwanej dalej „Stroną Konkursową”.
1.5. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

- jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

- wykona zadanie konkursowe („Zadanie Konkursowe”);
- prześle zadanie konkursowe drogą mailową na adres konkurs@fotoblogia.pl zamieszczonego na Stronie Konkursowej;
- nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, Organizatora ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
- zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. ZASADY KONKURSU

1. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu i zgłoszenia fotografii pod hasłem konkursowym „Pokaż swoją starą torbę lub plecak fotograficzny"
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez:
2.1. wykonanie Zadania Konkursowego poprzez przesłanie maksymalnie jednego, kolorowego zdjęcia na adres mailowy: konkurs@fotoblogia.pl
3. Uczestnik może dostarczyć w Czasie Trwania Konkursu tylko jedno Zgłoszenie o minimalnej rozdzielczości 1920 px (dłuższy bok). W konkursie mogą brać udział fotografie wykonane dowolna techniką i delikatnie zmodyfikowane w programie do obróbki zdjęć, np. Adobe Photoshop czy Lightroom.
4. Dopuszczalny zakres obróbki prac konkursowych: kadrowanie, wyostrzenia, zmiana nasycenia barw oraz kontrastu, winieta.
5. Niedopuszczalny zakres obróbki technicznej pracy konkursowej: techniki HDR, fotomontażu, dodawania podpisów, dodawania filtrów efektowych, używania narzędzi korekcji (stempel, pędzel korygujący itp.), zmiany kolorystyki (np. cross processing).
6. Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z udziału
w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na ustanowione dla Konkursu konto korespondencyjne.
7. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O obródecyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany w formularzu konkursowym. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

4. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

1. Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie w Konkursie oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.
U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet.
2. Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zgłoszenia jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z opublikowaniem Zgłoszenia w sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Zgłoszenia w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
3. W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet.
4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych
z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia.
5. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora Zgłoszenia w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.
6. Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
8. Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Zgłoszenia.

5. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
2. Uczestnik może przesłać maksymalnie jedno zgłoszenie zawierające 1 zdjęcie.
3. W Konkursie zostaną wyłonione trzy nagrodzone Zgłoszenia Konkursowe.
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 60 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę i dane nagrodzonych Uczestników.
6. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Nagrodzonego Uczestnika, spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie w przypadku, gdy:
6.1. Nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,
6.2. Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,
6.3. Organizator nie otrzyma od Nagrodzonego Uczestnika, w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne dokumenty lub dane,
6.4. Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie narusza warunki niniejszego regulaminu,
6.5. Nagrodzony Uczestnik wygrał już nagrodę w Konkursie.

6. NAGRODY

1. W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody:
1.1. Dla Zwycięzcy nagrody I Stopnia – Tenba Messenger DNA 13, za II miejsce: Tenba Messenger DNA 11, za III miejsce: Tenba Messenger DNA 8.
2. Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.
3. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.
4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej mailowo na adres wskazany w formularzu konkursowym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
5. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie kolejnych 2 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny, w którym nastąpiło przesłanie na jego adres e-mail informacji o wygranej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.
6. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.
7. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.
8. Sposób realizacji Nagrody przez Zwycięzcę zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez Organizatora.
9. Imię i nazwisko Zwycięzcy wraz ze Zgłoszeniem, które otrzymało Nagrodę, zostanie zamieszczone na Stronie Konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
10. Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
- 10.1. nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony;
- 10.2. przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;
- 10.3. nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
- 10.4. naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu;
- 10.5. w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzcę.
12. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.

7. OBOWIĄZEK PODATKOWY

1. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca Nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora podatku dochodowego od osób fizycznych, Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy po potrąceniu kwoty podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% powstaje w szczególności w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760,00 złotych, przy czym w odniesieniu do Nagrody, składającej się z dwóch elementów, wartość podatku dochodowego zostanie obliczona od łącznej wartości wygranych w Konkursie Nagród.
2. Mając na uwadze postanowienia ust. powyżej pieniężna część nagrody głównej zostanie pobrana przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagrody głównej i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy.

8. DANE OSOBOWE

1. Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji konkursu (wyłonienie zwycięzcy i przekazania nagrody) i zostaną trwale usunięte po ustaniu konkursu i/lub okresu reklamacyjnego.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000580004 posiadająca NIP: 527-26-45-593 oraz kapitał zakładowy w wysokości 317.957.800 zł
3. Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail konkurs@fotoblogia.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail i używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres konkurs@fotoblogia.pl. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to
w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Konkursowej.
5. Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem konkurs@fotoblogia.pl